logo

Cách sử dụng Cookies Bot trong Undetectable: cấu hình và chức năng

Cách sử dụng Cookies Bot trong Undetectable: cấu hình và chức năng

Khởi chạy bot

Để khởi chạy bot, nhấp vào nút tương ứng bên trái của trường làm việc.

Sau đó, cửa sổ sau sẽ xuất hiện:

Chức năng của bot

Chức năng của bot cho phép tự động xem các trang web trong một khoảng thời gian nhất định. Làm thế nào để cấu hình đúng?

  1. Profiles - một hoặc nhiều hồ sơ mà chúng ta sẽ làm việc với.
  2. Pages is one moment - số trang mà bot sẽ mở cùng một lúc.
  3. Script.

Hiện tại, có ba kịch bản có sẵn để làm việc với bot:

  • Browse Pages In Order. Mỗi hồ sơ sẽ truy cập vào các trang web được chỉ định theo thứ tự trong danh sách.
  • Browse Pages Randomly. Mỗi hồ sơ sẽ truy cập vào các trang web theo thứ tự ngẫu nhiên.
  • Group Pages by Profiles. Các liên kết sẽ được trộn lẫn và phân phối cho tất cả các hồ sơ hoạt động.

Các kịch bản có thể được tạm dừng và tiếp tục khi cần thiết. Bằng cách sử dụng tùy chọn "Timer", bạn có thể linh hoạt cấu hình thời gian duy trì trên trang web và khoảng thời gian giữa các hoạt động. Hoặc bạn có thể chọn Random interval để bot tự động duy trì trang web trong khoảng thời gian ngẫu nhiên từ thời gian được đặt bởi người dùng.

Nhập các trang web

Bạn có thể nhập các liên kết bằng cách sử dụng nút Import links. Để làm điều này, bạn cần chọn tệp văn bản chứa danh sách các liên kết, mỗi liên kết trên một dòng, sau đó nhấp vào nút nhập.

Trình tạo trang web phổ biến

Chúng tôi đã thêm một dịch vụ nhỏ để tạo ra các trang web phổ biến, trong đó bạn có thể chọn quốc gia và số lượng trang web. Trong vài giây, bạn sẽ có một danh sách các trang web phổ biến nhất, có thể sao chép vào bot của chúng tôi.

Cũng đang trong quá trình phát triển là các công cụ như tự động chuyển đến các liên kết trên các trang và mô phỏng chuyển động của chuột. Tất cả điều này sẽ giúp "làm nóng" hồ sơ của bạn trước khi đăng ký trên các trang web.