logo

Điều khoản sử dụng

Hợp đồng/Diều khoản Dịch vụ Undetectable

Hợp đồng Dịch vụ Đăng ký Phần mềm (SaaS) này (sau đây gọi là “Hợp đồng”) quy định các nghĩa vụ và điều kiện giữa bạn (“Khách hàng”) và Undetectable, liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ được xác định trong đây. Vui lòng đọc kỹ Hợp đồng này. Việc sử dụng Dịch vụ của bạn được điều kiện rõ ràng vào việc chấp nhận Hợp đồng này. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO BIỂU TƯỢNG “TÔI ĐỒNG Ý” DƯỚI ĐÂY, VÀ/ HOẶC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, XIN ĐỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ THOÁT NGAY BẰNG CÁCH NHẤP VÀO BIỂU TƯỢNG “TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý” DƯỚI ĐÂY.

Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi không hoàn tiền cho bất kỳ khoản thanh toán nào bạn đã thực hiện sau khi đăng ký dịch vụ bắt đầu. Tuy nhiên, chúng tôi xem xét việc thay đổi gói dịch vụ trên cơ sở từng trường hợp; bạn có thể liên hệ với đội hỗ trợ của chúng tôi.

Phần giới thiệu

  1. Nhà cung cấp là chủ sở hữu của một phần mềm máy tính độc quyền được gọi là Undetectable, được sử dụng để tạo nhiều tài khoản người dùng trên các trang web.
  2. Nhà cung cấp cung cấp và bán các gói đăng ký cho người đăng ký truy cập và sử dụng Phần mềm thông qua undetectable.io hoặc bất kỳ trang web nào được thông báo cho người đăng ký từ thời điểm này đến thời điểm khác (sau đây gọi là “Dịch vụ”).
  3. Khách hàng mong muốn sử dụng Dịch vụ cho mục đích nội bộ của Khách hàng, bao gồm việc tạo hồ sơ bởi khách hàng trên các trang web khác nhau cũng như việc sử dụng dịch vụ proxy, theo các điều khoản và điều kiện được quy định.
  4. Nhà cung cấp sẵn lòng cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ cho việc sử dụng kinh doanh nội bộ của Khách hàng theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong đây.
  5. Nhà cung cấp và Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Hợp đồng này sẽ có hiệu lực và có hiệu lực ngay lập tức từ ngày Khách hàng nhấp vào biểu tượng “Tôi Đồng Ý” dưới đây (sau đây gọi là “Ngày Có Hiệu Lực”) DO ĐÓ, để đáp lại các lời hứa hẹn song phương chứa trong đây và các lợi ích và giá trị tốt và có giá trị, các bên đồng ý như sau:

1. Đăng ký Phần mềm.

a. Nhà cung cấp cấp cho Khách hàng và Khách hàng chấp nhận từ Nhà cung cấp, quyền truy cập và sử dụng và cho phép Người dùng được ủy quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ chỉ cho mục đích kinh doanh nội bộ của Khách hàng. Dịch vụ sẽ không được sử dụng bởi Khách hàng hoặc bởi Người dùng được ủy quyền cho, hoặc thay mặt cho, bên thứ ba không được ủy quyền theo Hợp đồng này. Khách hàng sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng Người dùng được ủy quyền sử dụng Dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này. Khách hàng thừa nhận rằng quyền sử dụng Dịch vụ của mình sẽ chỉ được thực hiện trên nền web theo các điều khoản của Hợp đồng này và Phần mềm sẽ không được cài đặt trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị máy tính nào thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Khách hàng hoặc được cung cấp cho Khách hàng.

b. Việc sử dụng Dịch vụ bởi Khách hàng hoặc bất kỳ Người dùng được ủy quyền nào theo Hợp đồng này sẽ phải tuân thủ bất kỳ thỏa thuận người dùng cuối, điều khoản sử dụng và/hoặc chính sách bảo mật nào áp dụng cho undetectable.io hoặc bất kỳ trang web khác nào khác được sử dụng để truy cập Dịch vụ.

c. Bất kỳ thỏa thuận đàm phán nào giữa Nhà cung cấp và Khách hàng sẽ được giữ bí mật, Khách hàng không được chia sẻ các thỏa thuận đàm phán riêng tư này với khách hàng khác. Nhà cung cấp có quyền hủy bỏ thỏa thuận đàm phán cho bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo bao gồm nếu xác định rằng Khách hàng đã vi phạm phần này.

2. Quyền sở hữu trí tuệ.

a. Khách hàng thừa nhận rằng tất cả quyền, tiêu đề và quyền sở hữu đối với Dịch vụ và Phần mềm, cùng với mã nguồn, chuỗi, các tác phẩm phái sinh, tổ chức, cấu trúc, giao diện, bất kỳ tài liệu hướng dẫn, dữ liệu, tên thương hiệu, nhãn hiệu hoặc các tài liệu liên quan khác (tổng quát gọi là “Nhà cung cấp IP”), là và luôn là tài sản duy nhất và độc quyền của Nhà cung cấp. Nhà cung cấp IP chứa các bí mật thương mại và thông tin độc quyền thuộc sở hữu của Nhà cung cấp và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ (và các luật khác liên quan đến sở hữu trí tuệ). Ngoại trừ quyền sử dụng Dịch vụ, như được quy định rõ ràng trong đây, Hợp đồng này không cấp cho Khách hàng bất kỳ quyền nào đối với, hoặc liên quan đến, các bằng sáng chế, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu, bí mật thương mại, tên thương hiệu, nhãn hiệu (đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký) hoặc bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào khác liên quan đến Dịch vụ hoặc Phần mềm.

b. Khách hàng không được cố gắng, hoặc cho phép trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ Người dùng được ủy quyền hoặc bên thứ ba nào khác cố gắng sao chép, sửa đổi, nhân bản, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, tạo khung, sao chép, biên tập ngược, phân tích ngược, tải xuống, truyền tải hoặc phân phối toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ và/hoặc Phần mềm dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào.

3. Phí đăng ký/Chi phí hàng tháng/Tính giá.

a. Khách hàng sẽ thanh toán cho Nhà cung cấp các chi phí đã phát sinh của dịch vụ trong thời gian Khách hàng đã nhập hoặc phí sử dụng hàng tháng tối thiểu (sau đây gọi là “Phí Đăng ký”) với số tiền tối thiểu tồn tại và được đồng ý theo trang đăng ký cho Hợp đồng này. Khách hàng đồng ý với các điều kiện giá cả được quy định trong undetectable.io khi chấp nhận Hợp đồng này. (Xem https://undetectable.io/pricing/)

b. Phí Đăng ký cho Kỳ hạn Đăng ký đầu tiên (ngay sau kỳ thử nghiệm 10 ngày qua đến ngày cuối cùng của tháng), khi bắt đầu thời gian của Hợp đồng này, sẽ được thanh toán vào Ngày Có Hiệu Lực của ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Phí Đăng ký cho tất cả các Kỳ hạn Đăng ký tiếp theo của thời gian của Hợp đồng này sẽ được thanh toán cho Nhà cung cấp vào ngày đầu tiên của mỗi Kỳ hạn Đăng ký tiếp theo, theo mục d, dưới đây.

c. Số tiền Phí Đăng ký không bao gồm bất kỳ thuế phí áp dụng nào. Khách hàng chịu trách nhiệm cho bất kỳ thuế phí áp dụng nào.

d. Khách hàng sẽ cung cấp một thẻ tín dụng hợp lệ hoặc phương thức thanh toán chấp nhận được khác cho Nhà cung cấp và sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ủy quyền thanh toán tự động của Phí Đăng ký và chi phí dịch vụ. Bằng việc đồng ý với Hợp đồng này, Khách hàng ủy quyền Nhà cung cấp tự động tính phí phương thức thanh toán đó cho tất cả các Kỳ hạn Đăng ký trong thời gian của Hợp đồng này. Nếu, vì bất kỳ lý do nào, thanh toán tự động bị từ chối, thì Khách hàng sẽ thanh toán Phí Đăng ký áp dụng và tất cả các chi phí sử dụng dịch vụ đã phát sinh cho Nhà cung cấp trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày thông báo từ Nhà cung cấp.

e. Bất kỳ điều khoản thanh toán bổ sung nào giữa Nhà cung cấp và Khách hàng sẽ được thỏa thuận bằng văn bản và quy định trong hóa đơn, thỏa thuận thanh toán hoặc tài liệu văn bản khác.

4. Khả năng truy cập/Hiệu suất

Nhà cung cấp sẽ nỗ lực hợp lý thương mại để đảm bảo Dịch vụ có sẵn 24x7 (mười bốn giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần) trong suốt Thời gian, trừ: (i) việc sao lưu hệ thống theo lịch trình hoặc bảo trì đang diễn ra theo yêu cầu và lịch trình trước của Nhà cung cấp, hoặc (ii) vì bất kỳ nguyên nhân không lường trước nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nhà cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn đến sự cố mạng dịch vụ internet hoặc mạng truyền thông, cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc các cuộc tấn công tương tự, hoặc bất kỳ sự kiện lớn nào khác được quy định trong Hợp đồng này. Nhà cung cấp sẽ theo dõi các chỉ số hiệu suất trên hệ thống và cơ sở hạ tầng mạng (của chính mình và của các nhà cung cấp bên thứ ba) để đánh giá hiệu suất tổng thể của dịch vụ lưu trữ và sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để giải quyết hệ thống và cơ sở hạ tầng mạng theo yêu cầu để duy trì hiệu suất hài lòng của Phần mềm. Nhà cung cấp cũng có quyền theo dõi và hạn chế một cách hợp lý khả năng của Khách hàng, mà không cần thông báo, để sử dụng Dịch vụ nếu Khách hàng sử dụng tài nguyên tính toán quá mức ảnh hưởng đến hiệu suất của Dịch vụ cho các người đăng ký khác.

5. Bảo trì và Hỗ trợ

Nhà cung cấp sẽ duy trì Phần mềm và/hoặc Dịch vụ và cung cấp tất cả các bản vá và sửa lỗi cho Phần mềm và/hoặc Dịch vụ mà không tốn thêm chi phí. Tuy nhiên, bảo trì này sẽ không bao gồm bất kỳ phiên bản mới của Phần mềm, chức năng bổ sung hoặc lập trình tùy chỉnh nào, mà Nhà cung cấp, theo quyền của mình, có thể cung cấp với chi phí bổ sung như đã thỏa thuận giữa các bên.

6. Thời hạn.

Thời hạn của Hợp đồng này sẽ bắt đầu từ Ngày Có Hiệu Lực và sẽ tiếp tục cho đến khi chấm dứt theo quy định trong đây. Khách hàng sẽ chọn liệu thời hạn sẽ bao gồm các giai đoạn hàng năm hoặc hàng tháng (mỗi giai đoạn gọi là “Kỳ hạn Đăng ký”). Hợp đồng sẽ tự động gia hạn cho các Kỳ hạn Đăng ký tiếp theo trừ khi một trong hai bên cung cấp thông báo bằng văn bản về việc không gia hạn Hợp đồng này ít nhất mười lăm (15) ngày trước khi kỳ hạn Đăng ký hiện tại kết thúc hoặc chấm dứt Hợp đồng này theo các điều khoản của Hợp đồng này. Khi Hợp đồng này chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, tất cả các quyền và đăng ký được cấp cho Khách hàng sẽ chấm dứt ngay lập tức, và Khách hàng sẽ ngừng sử dụng Dịch vụ và cấm Người dùng được ủy quyền sử dụng Dịch vụ.

7. Vi phạm

Khách hàng sẽ vi phạm Hợp đồng này nếu Khách hàng không thanh toán bất kỳ khoản thanh toán nào khi đến hạn và không khắc phục vi phạm đó trong vòng năm (5) ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản từ Nhà cung cấp. Ngoài vi phạm về tiền bạc được mô tả trong câu trên, bất kỳ bên nào vi phạm Hợp đồng này nếu bên đó vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng này và không khắc phục vi phạm đó trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản từ bên không vi phạm. Nếu một bên vi phạm, bên không vi phạm có thể chấm dứt Hợp đồng này hoặc tìm kiếm bất kỳ biện pháp khác có sẵn theo pháp luật hoặc công bằng, trừ khi có quy định khác trong Hợp đồng này. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm hoặc cố gắng vi phạm bất kỳ quy định nào trong Hợp đồng này, Nhà cung cấp có quyền, ngoài các biện pháp khác có thể có, yêu cầu lệnh cấm ngăn việc vi phạm hoặc cố gắng vi phạm đó, Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng thừa nhận tính không đủ của bất kỳ biện pháp pháp lý nào.

8. Bảo mật

a. Ngoài yêu cầu liên quan đến Nhà cung cấp IP như đã quy định trong Phần 2 của Hợp đồng này, Khách hàng sẽ nỗ lực hợp lý (nhưng không ít hơn mức nỗ lực được sử dụng để bảo vệ thông tin độc quyền của riêng mình có tính chất tương tự) để bảo vệ tất cả thông tin độc quyền, bí mật và/hoặc không công khai liên quan đến hoặc liên quan đến Phần mềm, Dịch vụ, tài chính của Nhà cung cấp, 5 công việc chuyên nghiệp và/hoặc các vấn đề kinh doanh khác của Nhà cung cấp và Hợp đồng này (sau đây gọi là “Thông tin Bí mật”).

b. Khách hàng không được tiết lộ hoặc công khai Thông tin Bí mật mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà cung cấp.

c. Khách hàng sẽ nỗ lực hợp lý (nhưng không ít hơn mức nỗ lực được sử dụng để bảo vệ thông tin độc quyền của riêng mình có tính chất tương tự) để không tiết lộ và không sử dụng Thông tin Bí mật cho lợi ích của riêng mình hoặc cho lợi ích của bất kỳ người khác, bên thứ ba, công ty hoặc tập đoàn nào một cách không nhất quán với mục đích của Hợp đồng này.

d. Các điều khoản về bảo mật và không tiết lộ chứa trong đây sẽ hết hiệu lực năm (5) năm kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng này. e. Các hạn chế về tiết lộ sẽ không áp dụng đối với thông tin đã: (i) có sẵn cho công chúng vào thời điểm tiết lộ, hoặc sau đó có sẵn cho công chúng ngoại trừ lỗi của Khách hàng; (ii) đã được Khách hàng biết trước khi tiết lộ theo Hợp đồng này; (iii) được thu thập vào bất kỳ thời điểm nào một cách hợp pháp từ bên thứ ba dưới các điều kiện cho phép sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác; hoặc (iv) yêu cầu bởi pháp luật hoặc lệnh tòa án phải tiết lộ.

9. Bảo hành hạn chế

Nhà cung cấp bảo đảm rằng nó có quyền và có thẩm quyền cấp phép cho việc đăng ký Dịch vụ được cấp cho Khách hàng theo đây. NGOẠI TRỪ BẢO ĐẢM ĐƯỢC QUY ĐỊNH Ở ĐÂY, DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ VẬY,” VÀ NHÀ CUNG CẤP TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM KHÁC, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Hạn chế của Biện pháp khắc phục và trách nhiệm. Khách hàng đại diện rằng Khách hàng chấp nhận trách nhiệm duy nhất và toàn bộ cho:

(a) việc lựa chọn Dịch vụ để đạt được kết quả dự định của Khách hàng;

(b) việc sử dụng Dịch vụ;

(c) kết quả thu được từ Dịch vụ; và

(d) các điều khoản của bất kỳ hợp đồng nào giữa Khách hàng và Người dùng được ủy quyền. Nhà cung cấp không bảo đảm rằng việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Khách hàng sẽ không đề ra bất kỳ yêu sách nào đối với Nhà cung cấp dựa trên các lý thuyết về sơ suất, sơ suất nghiêm trọng, trách nhiệm nghiêm ngặt, gian lận hoặc sự biểu hiện sai lệch, và Khách hàng sẽ bảo vệ Nhà cung cấp khỏi bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào và bồi thường và bảo vệ Nhà cung cấp khỏi bất kỳ tổn thất, chi phí, khoản phí hoặc thiệt hại nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng được ủy quyền và/hoặc bất kỳ thỏa thuận nào giữa Khách hàng và Người dùng được ủy quyền dựa trên hoặc liên quan đến Dịch vụ.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT PHÁP ÁP DỤNG, TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NHÀ CUNG CẤP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP, PHỤC HỒI HOẶC THIỆT HẠI PHỤ, VÍ DỤ, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN KINH DOANH MẤT MÁT, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT THÔNG TIN KINH DOANH HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI TIỀN TỆ NÀO KHÁC) PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM NỢ, HOẶC BẤT KỲ CÁC LÝ THUYẾT KHÁC, NGAY CẢ KHI NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, DƯỚI BẤT KỲ TÌNH HUỐNG NÀO, NHÀ CUNG CẤP ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT, CHI PHÍ, KHOẢN PHÍ HOẶC THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VỚI SỐ TIỀN VƯỢT QUÁ PHÍ ĐĂNG KÝ THỰC TẾ ĐÃ ĐƯỢC KHÁCH HÀNG THANH TOÁN CHO NHÀ CUNG CẤP TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC.

10. Các điều khoản khác

a. Thông báo và Yêu cầu. Thông báo, yêu cầu hoặc các thông báo khác mà bên này phải gửi cho bên kia theo Hợp đồng này sẽ được coi là đã được gửi hoặc chuyển nếu được gửi bằng thư đăng ký hoặc chứng nhận, đã thanh toán phí, yêu cầu xác nhận việc nhận hoặc được gửi trực tiếp. Trừ khi Nhà cung cấp được thông báo khác bằng văn bản, địa chỉ của Khách hàng cho mục đích thông báo sẽ là địa chỉ của Khách hàng được cung cấp như một phần của thông tin thanh toán của Khách hàng.

b. Luật áp dụng; Lựa chọn diễn đàn. Hợp đồng này sẽ chỉ được điều chỉnh bởi luật pháp của Tiểu bang Texas, mà không xem xét nguyên tắc về xung đột luật. Bất kỳ hành động nào liên quan đến Hợp đồng này sẽ chỉ được đưa ra tại Tòa án Quận Grayson, Texas. Các bên không thể thay đổi và đồng ý rằng diễn đàn này là thuận tiện và có thẩm quyền để nghe và quyết định bất kỳ hành động nào như vậy.

c. Tuân thủ Luật. Khách hàng sẽ sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ luật địa phương, tiểu bang và liên bang nào áp dụng.

d. Đầu đề. Các đầu đề đoạn trong Hợp đồng này chỉ để tiện lợi và chúng không tạo thành một phần của Hợp đồng và sẽ không ảnh hưởng đến việc diễn giải của nó.

e. Có thể tách rời. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu lực đầy đủ.

f. Không từ chối. Sự trì hoãn hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào dưới Hợp đồng này hoặc không thực hiện hành động chống lại bên kia trong trường hợp vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào dưới Hợp đồng này sẽ tạo thành một từ chối của quyền đó, hoặc bất kỳ quyền khác, hoặc vi phạm đó, hoặc bất kỳ vi phạm tương lai nào, dưới Hợp đồng này.

g. Gán. Khách hàng không được gán hoặc chuyển giao Hợp đồng này.

h. Không có đối tác hoặc đại lý. Không có điều khoản nào trong Hợp đồng này được dự định hoặc sẽ tạo ra một đối tác giữa các bên, hoặc ủy quyền cho bất kỳ bên nào hành động như một đại lý cho bên kia, và không bên nào có quyền hành động dưới tên hoặc thay mặt hoặc ràng buộc bên kia bằng bất kỳ cách nào.

i. Lực mạnh. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự trì hoãn hoặc thất bại nào trong việc thực hiện bất kỳ phần nào của Hợp đồng này đến mức mà sự trì hoãn đó do các sự kiện hoặc tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nhà cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn đến hỏa hoạn, lũ lụt, bão, sự cố thiên tai, chiến tranh, thiệt hại xấu ý, sự cố dịch vụ tiện ích hoặc mạng giao thông hoặc viễn thông.

j. Hợp đồng đầy đủ. Hợp đồng này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên về Dịch vụ và thay thế bất kỳ hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đó nào, bất kể có bằng văn bản hay nói. Không có sửa đổi hoặc thay đổi nào của Hợp đồng này sẽ có hiệu lực trừ khi được thể hiện bằng văn bản được ký bởi đại diện có thẩm quyền của các bên và văn bản đó đề cập cụ thể đến Hợp đồng này và ý định của nó là một sửa đổi của nó. Công ty có thể thay đổi Hợp đồng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo bắt buộc cho Khách hàng nếu được phép theo luật pháp.

BẰNG CÁCH NHẤP VÀO “TÔI ĐỒNG Ý” VÀ/ HOẶC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC HỢP ĐỒNG NÀY, HIỂU NÓ VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA NÓ. BẠN CŨNG ĐỒNG Ý RẰNG HỢP ĐỒNG NÀY SẼ VƯỢT TRỘI HƠN, VÀ THAY THẾ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN XUNG ĐỘT HOẶC KHÔNG NHẤT QUÁN NÀO CHỨA TRONG BẤT KỲ ĐƠN ĐẶT HÀNG, TÀI LIỆU KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP CHO CÔNG TY BỞI BẠN, TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN BỞI CÔNG TY, HOẶC CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC KÝ TRƯỚC ĐÓ BỞI CÁC BÊN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, XIN ĐỪNG CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VÀ/ HOẶC DỮ LIỆU, VÀ THOÁT NGAY BẰNG CÁCH NHẤP VÀO BIỂU TƯỢNG “TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý” DƯỚI ĐÂY.