Gói cước

Free
$0.00
Chọn
 • Cấu hình cục bộ
 • Hồ sơ đám mây 5
 • Hồ sơ đám mây bổ sung
 • Người dùng 1
 • Người dùng bổ sung
 • Phiên 1
 • Tạm thời tăng số lượng phiên chương trình
 • Cấu hình mặc định 10
 • Cấu hình bổ sung
 • Truy cập vào cửa hàng cấu hình
Base
$49.00
Chọn
 • Cấu hình cục bộ
 • Hồ sơ đám mây 50
 • Hồ sơ đám mây bổ sung
 • Người dùng 1
 • Người dùng bổ sung $20/month
 • Phiên 1
 • Tạm thời tăng số lượng phiên chương trình
 • Cấu hình mặc định 25
 • Cấu hình bổ sung $1/mục
 • Truy cập vào cửa hàng cấu hình
Professional
$99.00
Chọn
 • Cấu hình cục bộ
 • Hồ sơ đám mây 100
 • Hồ sơ đám mây bổ sung
 • Người dùng 2
 • Người dùng bổ sung $15/Tháng
 • Phiên 2
 • Tạm thời tăng số lượng phiên chương trình $5/ngày
 • Cấu hình mặc định 50
 • Cấu hình bổ sung $1/mục
 • Truy cập vào cửa hàng cấu hình
Custom
$199.00
Chọn
 • Cấu hình cục bộ
 • Hồ sơ đám mây 200
 • Hồ sơ đám mây bổ sung
 • Người dùng 5
 • Người dùng bổ sung $10/Tháng
 • Phiên 5
 • Tạm thời tăng số lượng phiên chương trình $4/cут.
 • Cấu hình mặc định 100
 • Cấu hình bổ sung $1/mục
 • Truy cập vào cửa hàng cấu hình

Gói cước

Free
$0
Chọn
Base
$49
Chọn
Professional
$99
Chọn
Custom
$199
Chọn
Cấu hình cục bộ
Hồ sơ đám mây 5 50 100 200
Hồ sơ đám mây bổ sung
Người dùng 1 1 2 5
Người dùng bổ sung $20/Tháng $15/Tháng $10/Tháng
Phiên 1 1 2 5
Tạm thời tăng số lượng phiên chương trình $5/ngày $4/ngày
Cấu hình mặc định 10 25 50 100
Cấu hình bổ sung $1/mục $1/mục $1/mục
Truy cập vào cửa hàng cấu hình

Chức năng

Free Base Professional Custom
Xuất cookies
Xuất cấu hình cục bộ
Xuất / nhập proxy
Tạo cấu hình hàng loạt
Bot Cookies tích hợp để khởi động hồ sơ
Free
Base
Pro
Custom
Xuất cookies
Xuất cấu hình cục bộ
Xuất / nhập proxy
Tạo cấu hình hàng loạt
Bot Cookies tích hợp để khởi động hồ sơ