Điều khoản dịch vụ

Thỏa thuận dịch vụ không thể phát hiện / Điều khoản và điều kiện

Thỏa thuận Dịch vụ Đăng ký Phần mềm (SaaS) này (“Thỏa thuận”) quy định các nghĩa vụ và điều kiện giữa bạn (“Khách hàng”) và Không thể phát hiện, liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ được xác định ở đây. Vui lòng đọc thỏa thuận này một cách cẩn thận. Việc bạn sử dụng Dịch vụ rõ ràng có điều kiện là bạn chấp nhận Thỏa thuận này. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO BIỂU TƯỢNG “TÔI ĐỒNG Ý” DƯỚI ĐÂY VÀ / HOẶC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý BỊ TRẢ LỜI BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ THỜI HẠN NÀO CỦA THỎA THUẬN NÀY, ĐỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ Thoát NGAY LẬP TỨC BẰNG CÁCH NHẤP VÀO ICON “TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý” DƯỚI ĐÂY.

Chính sách hoàn lại tiền

Chúng tôi không hoàn lại tiền cho bất kỳ khoản thanh toán nào bạn đã thực hiện khi đăng ký của bạn bắt đầu. Tuy nhiên, chúng tôi cân nhắc việc thay đổi kế hoạch trong từng trường hợp cụ thể; mà bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Recitals

Nhà cung cấp là chủ sở hữu của một số phần mềm máy tính độc quyền được gọi là Không phát hiện được dùng để tạo nhiều tài khoản người dùng trên các trang web.

Nhà cung cấp cung cấp và bán các đăng ký để người đăng ký truy cập và sử dụng Phần mềm thông qua undetectable.io hoặc bất kỳ trang web nào được thông báo cho người đăng ký theo thời gian (“Dịch vụ”).

Khách hàng mong muốn sử dụng Dịch vụ cho các mục đích nội bộ của Khách hàng, bao gồm cả việc khách hàng tạo hồ sơ trên các trang web khác nhau cũng như sử dụng các dịch vụ proxy, theo các điều khoản và điều kiện đã nêu.

Nhà cung cấp sẵn sàng cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ cho mục đích sử dụng kinh doanh nội bộ của Khách hàng theo các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây.

 Nhà cung cấp và Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực và có hiệu lực ngay sau ngày Khách hàng nhấp vào biểu tượng “Tôi đồng ý” bên dưới (“Ngày có hiệu lực”) NGAY BÂY GIỜ, có xem xét đến những lời hứa chung có trong tài liệu này và các điều tốt khác và cân nhắc có giá trị, các bên đồng ý như sau:

1. Đăng ký Phần mềm.

một. Các khoản cấp của Nhà cung cấp cho Khách hàng và Khách hàng chấp nhận từ Nhà cung cấp, một quyền hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để truy cập và sử dụng, đồng thời cho phép Người dùng được ủy quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ chỉ cho mục đích kinh doanh nội bộ của Khách hàng. Dịch vụ sẽ không được Khách hàng hoặc Người dùng được ủy quyền sử dụng cho hoặc thay mặt cho các bên thứ ba không được ủy quyền theo Thỏa thuận này. Khách hàng sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Người dùng được ủy quyền sử dụng Dịch vụ phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Khách hàng thừa nhận rằng quyền sử dụng Dịch vụ của mình sẽ chỉ dựa trên web theo các điều khoản của Thỏa thuận này và Phần mềm sẽ không được cài đặt trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị máy tính nào khác do Khách hàng sở hữu hoặc kiểm soát hoặc được cung cấp cho Khách hàng theo cách khác.

b. Việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc bất kỳ Người dùng được ủy quyền nào theo Thỏa thuận này sẽ tuân theo bất kỳ thỏa thuận người dùng cuối nào, điều khoản sử dụng và / hoặc chính sách bảo mật áp dụng cho undetectable.io hoặc bất kỳ trang web hiện hành nào khác được sử dụng để truy cập Dịch vụ.

c. Mọi thương lượng được dàn xếp giữa Nhà cung cấp và Khách hàng sẽ là riêng tư, Khách hàng sẽ không chia sẻ các cuộc thương lượng riêng tư với các khách hàng khác. Nhà cung cấp có quyền hủy bỏ thương lượng vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo bao gồm nếu xác định được rằng Khách hàng đã vi phạm phần này.

2. Quyền Sở hữu Trí tuệ.

một. Khách hàng thừa nhận rằng tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với Dịch vụ và Phần mềm, cùng với mã, trình tự, các sản phẩm phái sinh, tổ chức, cấu trúc, giao diện, mọi tài liệu, dữ liệu, tên thương mại, nhãn hiệu hoặc các tài liệu liên quan khác ( gọi chung là “IP của Nhà cung cấp”), và tại mọi thời điểm sẽ vẫn là tài sản duy nhất và độc quyền của Nhà cung cấp. IP của Nhà cung cấp chứa bí mật thương mại và thông tin độc quyền do Nhà cung cấp sở hữu và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ (và các luật khác liên quan đến sở hữu trí tuệ). Ngoại trừ quyền sử dụng Dịch vụ, như được cung cấp rõ ràng ở đây, Thỏa thuận này không cấp cho Khách hàng bất kỳ quyền nào đối với hoặc bằng sáng chế, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu, bí mật kinh doanh, tên thương mại, nhãn hiệu (cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) hoặc bất kỳ quyền nào khác quyền hoặc giấy phép liên quan đến Dịch vụ hoặc Phần mềm.

b. Khách hàng không được cố gắng, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cho phép bất kỳ Người dùng được ủy quyền nào hoặc bên thứ ba khác cố gắng sao chép, sửa đổi, nhân bản, tạo các tác phẩm phái sinh từ, khung, nhân bản, tái xuất bản, biên dịch ngược, tháo rời, thiết kế đối chiếu, tải xuống, truyền hoặc phân phối tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ và / hoặc Phần mềm dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào.

3. Phí đăng ký / Chi phí / Giá tối thiểu hàng tháng.

một. Khách hàng sẽ thanh toán cho Nhà cung cấp chi phí tích lũy của các dịch vụ trong khoảng thời gian Khách hàng đã tham gia hoặc phí sử dụng hàng tháng tối thiểu (“Phí đăng ký”) với mức phí tối thiểu tồn tại và đồng ý theo trang đăng ký cho Thỏa thuận này. Khách hàng đồng ý với các điều kiện định giá được quy định trong undetectable.io khi chấp nhận thỏa thuận này. (Xem https://undetectable.io/pricing)

b. Phí Đăng ký cho Giai đoạn Đăng ký đầu tiên, (ngày ngay sau thời gian dùng thử 10 ngày cho đến ngày cuối cùng của tháng), khi bắt đầu thời hạn của Thỏa thuận này, sẽ được thanh toán vào Ngày có hiệu lực của ngày đầu tiên của tháng sau. Phí Đăng ký cho tất cả các Giai đoạn Đăng ký tiếp theo trong thời hạn của Thỏa thuận này sẽ được thanh toán cho Nhà cung cấp vào ngày đầu tiên của mỗi Giai đoạn Đăng ký tiếp theo, theo tiểu mục d bên dưới.

c. Số tiền Phí đăng ký không bao gồm bất kỳ khoản thuế hiện hành nào. Khách hàng chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các loại thuế hiện hành.

d. Khách hàng phải cung cấp thẻ tín dụng hợp lệ hoặc phương thức thanh toán được chấp nhận khác cho Nhà cung cấp và phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để cho phép thanh toán tự động Phí đăng ký và chi phí dịch vụ. Bằng cách đồng ý với Thỏa thuận này, Khách hàng ủy quyền cho Nhà cung cấp tự động tính phí phương thức thanh toán nói trên cho tất cả các Thời kỳ Đăng ký trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này. Nếu vì bất kỳ lý do gì, thanh toán tự động bị từ chối, thì Khách hàng sẽ thanh toán Phí đăng ký áp dụng và tất cả các chi phí định giá phát sinh của việc sử dụng đăng ký cho Nhà cung cấp trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày Nhà cung cấp thông báo.

e. Bất kỳ điều khoản thanh toán bổ sung nào giữa Nhà cung cấp và Khách hàng sẽ được đồng ý bằng văn bản và được quy định trong hóa đơn, thỏa thuận thanh toán hoặc tài liệu bằng văn bản khác.

4. Khả năng tiếp cận / Hiệu suất

Nhà cung cấp sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp Dịch vụ trên cơ sở 24 × 7 (hai mươi bốn giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần) trong Thời hạn, ngoại trừ: (i) sao lưu hệ thống theo lịch trình hoặc bảo trì liên tục khác theo yêu cầu và được lên lịch trước bởi Nhà cung cấp, hoặc (ii) vì bất kỳ nguyên nhân không lường trước nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Nhà cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc lỗi mạng truyền thông, các cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc các cuộc tấn công tương tự, hoặc bất kỳ sự kiện lớn nào được quy định trong Thỏa thuận này . Nhà cung cấp sẽ theo dõi các chỉ số hiệu suất trên hệ thống và cơ sở hạ tầng mạng (của chính họ và của các nhà cung cấp bên thứ ba) để đánh giá hiệu suất tổng thể của các dịch vụ lưu trữ và sẽ thực hiện các bước hợp lý để giải quyết các hệ thống và cơ sở hạ tầng mạng theo yêu cầu để duy trì hiệu suất đạt yêu cầu của Phần mềm. Nhà cung cấp bảo lưu quyền giám sát và hạn chế hợp lý khả năng của Khách hàng sử dụng Dịch vụ mà không cần thông báo nếu Khách hàng đang sử dụng quá nhiều tài nguyên máy tính đang ảnh hưởng đến hiệu suất của Dịch vụ đối với những người đăng ký khác.

5. Bảo trì và Hỗ trợ

Nhà cung cấp sẽ duy trì Phần mềm và / hoặc Dịch vụ và cung cấp tất cả các bản vá và sửa lỗi cho Phần mềm và / hoặc Dịch vụ mà không mất thêm phí. Tuy nhiên, được cung cấp, việc bảo trì đã nêu sẽ không bao gồm bất kỳ bản phát hành chính nào của các phiên bản mới của Phần mềm, chức năng bổ sung hoặc chương trình tùy chỉnh, mà Nhà cung cấp, theo quyết định của mình, có thể cung cấp với một khoản phí bổ sung theo thỏa thuận khác giữa các bên.

6. Thời hạn.

Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào Ngày có hiệu lực và sẽ tiếp tục cho đến khi chấm dứt theo quy định tại đây. Khách hàng sẽ chọn kỳ hạn sẽ bao gồm các kỳ hàng năm hay hàng tháng (mỗi kỳ là một “Thời hạn đăng ký”). Thỏa thuận sẽ tự động gia hạn cho các Thời kỳ đăng ký tiếp theo trừ khi một trong hai bên cung cấp thông báo bằng văn bản về việc lựa chọn của mình không gia hạn Thỏa thuận này ít nhất mười lăm (15) ngày trước khi kết thúc Thời hạn đăng ký hiện tại sau đó hoặc chấm dứt Thỏa thuận này theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, tất cả các quyền và đăng ký được cấp cho Khách hàng sẽ ngay lập tức chấm dứt và Khách hàng sẽ ngừng sử dụng Dịch vụ và sẽ cấm Người dùng được ủy quyền sử dụng Dịch vụ.

7. Mặc định

Khách hàng sẽ không có trách nhiệm đối với Thỏa thuận này nếu Khách hàng không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào khi đến hạn và không khắc phục được tình trạng vỡ nợ nói trên trong vòng năm (5) ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản từ Nhà cung cấp. Ngoài vi phạm tiền tệ được mô tả trong câu trước, một trong hai bên sẽ không vi phạm Thỏa thuận này nếu bên đó vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này và không khắc phục được vi phạm đó trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản từ bên không vi phạm. Nếu một bên vi phạm pháp luật, bên không vi phạm có thể chấm dứt Thỏa thuận này hoặc tìm kiếm bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có sẵn theo pháp luật hoặc công bằng, trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm hoặc cố gắng vi phạm bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này, Ngoài các biện pháp khắc phục có sẵn khác, Nhà cung cấp sẽ có quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc vi phạm hoặc cố gắng vi phạm, Khách hàng theo đây thừa nhận sự thiếu sót của bất kỳ biện pháp khắc phục nào theo luật.

8. Bảo mật

một. Ngoài ra, và không hạn chế các yêu cầu liên quan đến IP của Nhà cung cấp như được quy định trong Mục 2 của Thỏa thuận này, Khách hàng sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình (nhưng không ít hơn những nỗ lực được sử dụng để bảo vệ thông tin độc quyền của bản chất tương tự) để bảo vệ tất cả thông tin độc quyền, bí mật và / hoặc không công khai liên quan đến hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối với Phần mềm, Dịch vụ, tài chính của Nhà cung cấp, 5 công việc chuyên môn và / hoặc kinh doanh khác và Thỏa thuận này (“ Thông tin bí mật").

b. Khách hàng không được tiết lộ hoặc công bố Thông tin bí mật mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà cung cấp.

c. Khách hàng phải sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình (nhưng không ít hơn những nỗ lực được sử dụng để bảo vệ thông tin độc quyền có tính chất tương tự của riêng mình) để không tiết lộ và không sử dụng Thông tin mật cho lợi ích của họ hoặc vì lợi ích của bất kỳ người nào khác, bên thứ ba, công ty hoặc công ty theo cách không phù hợp với mục đích của Thỏa thuận này.

d. Các điều khoản về bảo mật và không tiết lộ trong tài liệu này sẽ hết hạn sau năm (5) năm kể từ ngày chấm dứt Thỏa thuận này. e. Các hạn chế về tiết lộ sẽ không áp dụng đối với thông tin: (i) thường có sẵn cho công chúng tại thời điểm tiết lộ, hoặc sau đó được cung cấp cho công chúng ngoài lỗi của Khách hàng; (ii) đã được Khách hàng biết trước khi tiết lộ theo Thỏa thuận này; (iii) có được bất kỳ lúc nào một cách hợp pháp từ bên thứ ba trong các trường hợp cho phép sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác; hoặc (iv) theo yêu cầu của pháp luật hoặc lệnh của tòa án để được tiết lộ.

9. Bảo hành có giới hạn

Nhà cung cấp đảm bảo rằng họ có đủ năng lực và thẩm quyền để cấp đăng ký Dịch vụ được cấp cho Khách hàng dưới đây. NGOẠI TRỪ ĐỐI VỚI BỘ BẢO HÀNH TRONG ĐÂY, CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ NHÀ CUNG CẤP TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM KHÁC, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN HOẶC PHÙ HỢP NÀO CHO MỘT MỤC ĐÍCH. Giới hạn của Biện pháp Khắc phục và Trách nhiệm pháp lý. Khách hàng tuyên bố rằng họ chấp nhận trách nhiệm duy nhất và hoàn toàn đối với:

(a) việc lựa chọn Dịch vụ để đạt được kết quả mong muốn của Khách hàng;

(b) sử dụng Dịch vụ;

(c) kết quả thu được từ Dịch vụ; và

(d) các điều khoản của bất kỳ hợp đồng nào giữa Khách hàng và Người dùng được Ủy quyền. Nhà cung cấp không đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Khách hàng sẽ không khẳng định bất kỳ khiếu nại nào chống lại Nhà cung cấp dựa trên lý thuyết về sự cẩu thả, sơ suất nghiêm trọng, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, gian lận hoặc trình bày sai và Khách hàng sẽ bảo vệ Nhà cung cấp trước bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào, đồng thời bồi thường và giữ Nhà cung cấp vô hại khỏi bất kỳ và tất cả tổn thất, chi phí, chi phí hoặc thiệt hại, bao gồm phí luật sư hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, việc Người dùng được ủy quyền sử dụng Dịch vụ và / hoặc bất kỳ thỏa thuận nào giữa Khách hàng và Người dùng được ủy quyền dựa trên hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các dịch vụ.

ĐỐI VỚI TỐI ĐA 6 PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP NHÀ CUNG CẤP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ CỐ ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, ĐÚNG, HẬU QUẢ, BẤT CỨ NÀO, BẤT CỨ HOẶC THIỆT HẠI NÀO CŨNG ĐƯỢC (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, LỢI NHUẬN KINH DOANH THÔNG TIN DOANH NGHIỆP HOẶC BẤT KỲ KHOẢN TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC) PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, DƯỚI ĐÂY DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, BÁO CÁO, SỰ TIÊU CỰC, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC KHẢ NĂNG KHÁC, BAO GIỜ NẾU NHÀ CUNG CẤP CÓ ĐƯỢC KHẢ NĂNG VƯỢT TRỘI THIỆT HẠI. Trong bất kỳ trường hợp nào, trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, phí tổn, chi phí hoặc thiệt hại nào cho Khách hàng với số tiền vượt quá Phí đăng ký mà Khách hàng đã thực trả cho Nhà cung cấp trong mười hai (12) tháng trước đó.

10. Khác

một. Thông báo và Nhu cầu. Thông báo, yêu cầu hoặc thông tin liên lạc khác được ủy quyền bởi Thỏa thuận này bởi một trong hai bên cho bên kia sẽ được cung cấp hoặc chuyển phát đầy đủ nếu nó được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư bảo đảm, trả trước bưu phí, biên lai yêu cầu hoặc giao cá nhân. Trừ khi Nhà cung cấp được thông báo bằng văn bản khác, địa chỉ của Khách hàng cho mục đích thông báo sẽ là địa chỉ của Khách hàng được cung cấp như một phần thông tin thanh toán của Khách hàng.

b. Luật chi phối; Lựa chọn Diễn đàn. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh hoàn toàn bởi luật pháp của Bang Texas, không tính đến các nguyên tắc xung đột luật của nó. Bất kỳ hành động nào theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được đưa ra duy nhất tại Tòa án Quận Grayson County, Texas. Các bên đồng ý và đồng ý một cách không thể hủy ngang rằng diễn đàn đó là thuận tiện và có thẩm quyền để nghe và quyết định bất kỳ hành động nào như vậy.

c. Tuân thủ pháp luật. Khách hàng sẽ sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ và tất cả các luật địa phương, tiểu bang và liên bang hiện hành.

d. Đề mục. Các tiêu đề đoạn trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và chúng không phải là một phần của Thỏa thuận và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích chúng.

e. Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

f. Không từ bỏ. Việc một trong hai bên chậm trễ hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào theo Thỏa thuận này hoặc thực hiện hành động chống lại bên kia trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này sẽ cấu thành việc từ bỏ quyền đó, hoặc bất kỳ quyền nào khác, hoặc vi phạm đó, hoặc bất kỳ vi phạm nào trong tương lai, theo Thỏa thuận này.

g. Phân công. Khách hàng sẽ không chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng Thỏa thuận này.

h. Không có quan hệ đối tác hoặc đại lý. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này nhằm mục đích hoặc sẽ hoạt động để tạo mối quan hệ đối tác giữa các bên hoặc ủy quyền cho một trong hai bên làm đại lý cho bên kia và không bên nào có quyền hành động nhân danh hoặc thay mặt hoặc ràng buộc khác theo bất kỳ cách nào.

 tôi. Trường hợp bất khả kháng. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong việc thực hiện bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này trong phạm vi sự chậm trễ đó là do các sự kiện hoặc hoàn cảnh nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Nhà cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở hỏa hoạn, lũ lụt, bão lụt, Chúa trời, chiến tranh, thiệt hại độc hại, sự cố của một dịch vụ tiện ích hoặc mạng lưới vận tải hoặc viễn thông.

j. Hoàn thành Thỏa thuận. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến Dịch vụ và thay thế bất kỳ và tất cả những hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đây hoặc đương thời, dù bằng văn bản hay bằng lời nói. Không có sửa đổi hoặc điều chỉnh nào của Thỏa thuận này sẽ có giá trị ràng buộc trừ khi được rút gọn thành văn bản được ký bởi đại diện có thẩm quyền hợp pháp của các bên và văn bản đó dẫn chiếu cụ thể đến Thỏa thuận này và ý định của nó là sửa đổi theo hợp đồng này. Công ty có thể thực hiện các thay đổi đối với thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho Khách hàng nếu pháp luật cho phép.

BẰNG CÁCH NHẤP VÀO “TÔI ĐỒNG Ý” VÀ / HOẶC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY, HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý BỊ TRẢ LỜI BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA NÓ. BẠN ĐỒNG Ý HƠN RẰNG THỎA THUẬN NÀY SẼ RẤT HẤP DẪN VÀ SIÊU HẤP DẪN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO MANG LẠI HOẶC BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ ĐƠN HÀNG MUA HÀNG NÀO, CÁC GIẤY TỜ KHÁC DO BẠN CUNG CẤP CHO CÔNG TY, CÁC TÀI LIỆU KHÁC DO CÔNG TY CUNG CẤP CHO BẠN, HOẶC CÁC THỎA THUẬN TRƯỚC . NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI THỜI HẠN CỦA THỎA THUẬN NÀY, ĐỪNG CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VÀ / HOẶC DỮ LIỆU VÀ Thoát NGAY BÂY GIỜ BẰNG CÁCH NHẤP VÀO ICON “TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý” DƯỚI ĐÂY.

Cookie Consent

This website uses cookies or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Chính sách bảo mật